سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا زمانی نوری – مدیرگروه کارشناسی عمران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساو
بهتاش امیری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و رییس انجمن بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد ر
کریم حمیدی – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
امیر حسین بهنام – دانشجوی کارشناسی پیوسته عمران و سرپرست تیم تحقیقاتی بتن دانشگاه آزاد

چکیده:

یکی از عام لهای مورد محاسبه برای انجام طراحی سدها و سرریزها برآورد دبی حداکثر لحظ های می باشد. رو شهای متعددی برای تعیین دبی حداکثر لحظ های در مراجع هیدرولوژی گزارش شده اند. این رو شها بطور عمده دارای ساختار تجربی – آماری م یباشند. بر این اساس هیچ نوع آلگوریتم خاصی در توسعه و کار برد آ نها ملاحظه نم یشود. بطوریکه اغلب روش های تجربی، فقط تابع مساحت حوضه بوده و فاقد جزئیات تحلیل آماری می باشند. در این مقاله با استفاده از آمار ۴۷ ساله رودخانه طالار به مد لسازی دبی حداکثر لحظ های با استفاده از الگوریتم باکس- جنکینز پرداخته شد. به منظور تعیین بهترین مدل سری زمانی و پی شبینی دبی حداکثر لحظ های سالانه از نر مافزار SAS برای تحلیل سری زمانی وآزمون نرمال استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که مدل ۸,۸ ARMA مدلی مناسب برای پیش بینی دبی حداکثر لحظ های این رودخانه م یباشد.