سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود قربانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
حبیب آل ابراهیم دهکردی – دانشیاردانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران

چکیده:

دراین مقاله مدلسازی حالت پایدارراکتور بستر ثابت تبدیل گاز سنتز به متانول مورد بررسی قرارگرفته است این راکتور بصورت یک مبدل حرارتی پوسته و لوله ای است که کاتالیست درداخل این لوله ها قرارداشته و ازطریق گردش آب درحال جوش فشاربالا سمت پوسته خنک میشود برای مدلسازی و شبیه سازی راکتور معادلات موازنه جرم انرژی و مومنتم که بسته به یک بعدی با چندبعدی درنظر گرفتن مدل معادلات دیفرانسیل معمولی یا پاره ای هستند به همراه معادلات جبری غیرخطی مربوط به سینتیک واکنشها و روابط کمکی مربوط به انتقال حرارت و انتقال جرم بایستی به طور همزمان حل شوند عملکرد راکتور بااستفاده ازدومدل حالت پایدار مختلف مورد بررسی قرارگرفته است : مدل ساده شبه همگن و مدل ناهمگن نتایج حاصل ازاین مدلها بایکدیگر مورد مقایسه قرارگرفته و مشاهده شدها ست که تفاوت قابل توجهی بین رفتار متغیرها درفازهای سیال و جامد وجود ندارد و ازاین رو پروفایلهای کسر مولی اجزا و دما درطول راکتور درفازهای سیال و جامد تحت شرایط حالت پایدار الگوهای یکسانی دارند هردومدل تحت شرایط عملیاتی صنعتی نتایج تقریبا یکسانی را به دست میدهند سرعت بالای جریان واکنش دهنده مهمترین دلیل این پدیده بوده است مدل ساده ابزاری سودمند برای شبیه سازی دینامیکی بهینه سازی و کنترل سنتز متانول ارایه میدهد