سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی جوادی اصطهباناتی – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ
مصطفی شریف زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

دربسیاری از بخشهای سنگی پوسته زمین به دلیل پایین بودن نفوذپذیری ماتریسک سنگی در مقایسه با نفوذپذیری شکستگیهای موجود درمحیط رفتار هیدرولیکی و جریان سیال توسط شکستگی ها کنترل می شود مدلسازی جریان سیال درچنین محیطهای ناپیوسته نیازمند فهم مناسبی از رفتار هیدرولیکی شبکه شکستگی ها است دراین مقاله مدلسازی جریان سیال درمحیطهای سنگی درزه دار برای مسائل میدان نزدیک با استفاده از روش شبکه شکستگی مجزا مورد مطالعه قرارگرفته است بدین منظور یک کد محاسباتی تحت عنوان FNETF برای ساخت شبکه شکستگی مجزا و تحلیل عددی جریان ارام درشبکه شکستگی توسعه داده شده است درادامه این کد محاسباتی با استفاده از داده های میدانی مربوط به وضعیت شکستگی ها و آب زیرزمینی دراطراف مغاز نیروگاه پروژه سیاه بیشه مورد ارزیابی قرارگرفت که نتایج این مدلسازی با نتایج میدانی تطابق خوبی را نشان میدهد.