سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فانیذ غفاری اشتیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علی اکبر سیف کردی – دکتری مهندسی شیمی
فاطمه ذبیحی – دکتری مهندسی شیمی
امیر حیدری نسب – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق، مدلسازی جریان دوفازی (سیال- ذرات جامد) جهت تفسیر مکانیزم تولید ریز ذرات دارویی درفرآیند پاشش ناگهانی محلول فوق بحرانی صورت گرفته است. جهت انجام مدلسازی فوق، ترکیب فرآیند شونده و حلال بترتیب، داروی ایبوپروفن خالص و دی اکسیدکربن خالص می باشد. مدلسازی در محیط نازلی به قطر داخلی ۲۵۰μm و طول ۱Cmانجام گرفته است. همچنین در یک دامنه ی فشار ثابت (بین ۱۱۰bars-80)، اثر تغییرات دمای نازل و فشار بر روی ضریب فوق اشباعیت (S) مشاهده شد. با توجه به اینکه نیروی محرکه ی تشکیل ذرات، فاکتور فوق اشباعیت است، بنابراین تأثیر تغییرات فشار و دمای پیش از پاشش یعنی (T0 و P0)بر سرعت تولید ریزذرات، متوسط اندازه ی ذرات و متعاقباً توزیع اندازه ی ذرات با محاسبه ی فاکتور فوق اشباعیت (S) مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج، تطبیق مطلوبی را با داده های تجربی نشان داد.