سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید محمدشریفی – شرکت موننکو ایران
حسین لکزیان – شرکت موننکو ایران
رامین مهدی پور – شرکت موننکو ایران
رامین حقیقی خوشخو – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این مقاله به بررسی و مدل سازی جریان باد به عنوان یکی از مهمترین نیروهای دینامیکی وارد بر کلکتورهای خورشیدی نیروگاه یزد و اثر تخریبی آن در بیشینه سرعت وزش باد با استفاده از روشهای المان محدود پرداخته شدهاست. به همین منظور با نگاهی به آیرودینامیک آینه های سهموی کلکتور، زوایای کلکتور تعریف و با توجه به عوارض زمینی، با استفاده از نرم افزارFluentضرایب درگ و برآ و توزیع فشار بر روی آینه ها در زوایایمختلف آینه ها، از روش دینامیک محاسباتی به دست آمده است. در نهایت با معلوم بودن توزیع فشار، در نر مافزارANSYS نقاط خطرناک و تنش های بیشینه مربوط به نقاط خطرناک به دست آمده است. مشخص گردید کهبیشترین ضریب درگ در زاویه صفر درجه آینه ها (آینه های کلکتور عمود بر جریان باد) و بیشترین ضریب برآ در زاویه ۳۰ درجه اتفاق می افتد. همچنین با محاسبه توزیع فشار بر روی آین هها در بیشترین ضرایب درگ و برآ، تنش بیشینه در سازه در پای ههای عادی (نه پایه محرک میانی) اتفاق می افتد