سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن حسن زاده – استادیار، دانشگاه بیرجند
حامد ارحامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی مهدوی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله جریان سیال غیر نیوتنی همراه با انتقال حرارت درداخل یک لوله با پره های طولی مدلسازی شده است. برای مدل کردن رفتار سیال غیر نیوتنی، از مدل قانون توانی استفاده شدهاست. نتایج نشان میدهد که با افزایش شاخص قاعده توانی طول ناحیه ورودی کوتاهتر می شود .عدد ناسلت برای لوله پره دار از لوله بدون فین بیشتر بوده و با افزایش شاخص قاعده توانیn عدد ناسلت کاهش می یابد. و بدلیل بیشتر بودن عدد ناسلت جریان سیال در لوله پره دار نسبت به لوله بدون پره، درجه حرارت متوسط آن از درجه حرارت جریان سیال در لوله بدون پره کمتر است.