سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
مصطفی شریف زاده – استادیار دانشکده معدنو متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی جوادی اصطهباناتی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
کیارش فرهمند – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ

چکیده:

جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی و بخصوص تونلها یک عامل بسیار مهم در ناپایداری تونل هم درمرحله ساخت و هم در مرحله بهره برداری است یکی ازموثرترین روشهای تحلیل جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در محیطهای سنگی شکسته روش مدلسازی شبکه شکستگی مجزا DFN است دراین تحقیق با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم ICA به عنوان یک ابزار کمکی موثر در کنار روش DFN برای شناسایی مسیرهای اصلی جریان در شبکه شکستگی اطراف حفریات زیرزمینی استفاده شده است بدین منظور کد محاسباتی FICAF برای تحلیل جریان در شبکه شکستگی های اطراف حفریات زیرزمینی توسعه داده شد به منظرو اعتبار سنجی کد محاسباتی FICAF جریان ورودی به دورن مغار ترانسفورماتور سد سیاه بیشه با استفاده از داده های میدانی مدلسازی شد.