سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – دانشیار هیدروژئولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

هدف اساسی از این تحقیق از شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت سعادتشهر با استفاده از نرم افزار GMS کد عددی عددی- ۲۰۰۰ MODFLOW شبیه سازی شود. برای مدل سازی جریان از داد ههای زمین شناسی، هیدروژئولوژیکی و هیدرولوژی استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز قبیل داده های پمپاژ، لاگ های حفاری مربوط به چاه ها، داده های سطح آب و داده های ژئوفیزیکی مدل مفهومی دشت ساخته شد. از نرم افزار MODFLOW برای شبیه سازی جریان استفاده شد. بعد از مدل سازی اولیه دشت، مدل با استفاده از روش سعی و خطا و با استفاده از داده های مشاهده ای بهمن ١٣٨٧ کالیبره شد. میزان خطا برازش مناسبی را بین داد ههای مشاهده ای و محاسبه شده توسط نرم افزار نشان می دهد. بعد از تدقیق پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان، مدل برای دو سناریوی خشکسالی و ترسالی کالیبره شد و تغییرات سطح آب زیرزمینی پیش بینی گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این است که دوره های خشکسالی و ترسالی به طور قابل توجهی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی تأثیرگذار نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مهمترین عامل در بیلان دشت سعادت شهربرداشت از آ بهای زیرزمینی منطقه است.