سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبداله طاهری تیزرو – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
محمد الیاسی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

برنامه ریزی صحیح و تخصیص آب برای مصارف مختلف رکن اصلی توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی کشور به شمار می رود زمینه مطالعه آبهای زیرزمینی بسیار وسیع می باشد که مطالعات هیدروژئولوژیکی هیدروشیمی، هیدرولیک، بیلان، مطالعات طرح های تغذیه مصنوعی از مهمترین آنهاست . استفاده از مدل سازی به عنوان روشی کارامد و کم هزینه بخوبی شناخت ماهیت پیچیده آبخوان را ممکن م یسازد عدم قطعیت Uncertainly در مدلهای جریان آب زیرزمینی عمدتا ناشی از خطاهای موجود در شبیه سازی مقادیر مدل می باشد پس از تعین پارامترهای آبخوان در اثنای واسنجیCalibration مدل و اطمینان از منحصر بفرد بودن (Unique Solution جوابها پس از طی مرحله صحت سنجی Verification می توان به قابل اعتماد بودن مدل صحه گذارد دراین مرحله می توان از مدل شبیه سازی شده جریان آب جهت پیش بینی یا بهینه سازی منابع آب زیرزمینی سیستم آبخوان استفاده نمود و مجموعه ای از برنامه ریزی طراحی یا سیاست های اجرایی توسط بررسی پاسخگویی شبیه سازی آبخوان را مورد تجزیه تحلیل قرار داد.