سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی رسول زاده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
لطف الله ملکی –
محمدرضا نیشابوری – استاد دانشگاه تبریز
مهدی اسدی نیاری – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

آب ازدیرباز مهمترین عامل توسعه کشاورزی درجهان بوده است بهره گیری از روشهای نوین کشاورزی و استفاده بهینه از آب عوامل حیاتی براین یل به هدف تامین غذای جمعیت درحال افزایش دنیا است به همین منظور استفادها ز مدلهای مناسب شبیه سازی حرکت آب درخاک برای مصرف بهینه آب وجلوگیری از هدررفت آن ضروری است خصوصیات هیدرولیکی خاک از پارامترهای مهم برای مدلسازی حرکت آب و انتقال املاح می باشند که برآوردمناسب این خصوصیات نقش مهمی در شبیه سازیدقیق جریان آب و املاح درخاک خواهند داشت متاسفانه اندازه گیری مستقیم این خصوصیات زمان بر و پرهزینه است و بخصوص در سطح کلان جهت برنامه های مدیریتی غیرعملی است درسالهای اخیر استفادها ز توابع انتقالی به عنوان راهکاری که خصوصیات هیدرولیکی خاک را از پارامترهای زودیافت خاک برآورد کند و موجب صرفه جویی دروقت و هزینه گردد مورد توجه قرارگرفته استدراین تحقیق خصوصیات هیدرولیکی یک خاک سنگین با بافت لومی رسی توسط تابع انتقالی زرتا با ماهیت شبکه عصبی مصنوعی و همچنین توابع انتقالی سویل پار و راولز – براکنسیک ۱۹۸۵ که از توابع انتقالی رگرسیونی اند برآورد و بهعنوان ورودی که هایدروژئوسفر برای شبیه سازی جریان آب درخاک استفاده شد.