سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
داود قنبریان – استادیاران و اعضا هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
علی ملکی –

چکیده:

ویژگیهای فیزیکی ازجمله ابعاد جرم و حجم پارامترهای مهمی درسیستم های درجه بندی میب اشد درجه بندی محصول براساس وزن ان هزینه های بسته بندی را کاهش داده و منجر به ایجاد الگوهای مناسب بسته بندی می شود دراین تحقیق امکان ارایه مدل خطی برای پیش بینی جرم غده های سیب زمینی برای سه واریته آگریا آلمرا و مارفونا به کمک خواص فیزیکی آنها بررسی شده است نتایج نشان داد که مدل های ۰/۹۹۷ r2= -0/343 ، V 1/002 M= و r2= -273/037 ، b 1/777 a+ 3/984 M=0/98 بهترتیب براساس ابعاد و حجم برای مدلسازی جرم غده های واریته آگریا r2= -236/683 ، b 3/081 a+ 2/471 M=097 و۰/۹۹۵ r2= -0/206 ، V 1/003 M= برای تعیین جرم غده های واریته آلمرا و مدلهای r2= -192/696 ، b 5/275 M=0/91 و۰/۹۹۶ r2= -0/603 ، V 1/003 M= برای پیش بینی جرم غده های واریته مارفونا بهترین مدل می باشند.