سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه بذرپاچ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تهران
عفت یاحقی – دانشکده فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
امیر موافقی – مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور تهران

چکیده:

نانوذرات ید – ۱۳۱ بعدازحوادث هسته ای پخش و وارد بدن انسان می شود جذب این نانوذره در بدن تابعی از متغیرهای ورودی است که تابع ان با مدلهای پخش مواد قابل بررسی است و دارای تابع ریاضی مشخصی نمی باشد یکی از روشهای مقدار جذب و انتقال مواد رادیواکتیویته دربافتهای مختلف استفاده از مدلهای چندبخشی است در این مدلها بافت و سیستم مورد نظر به چندبخش تقسیم شده و مواد در بین بخشها درحال تعادل و واپاشی هستند معادلات این مدل چندبخشی برای نانوذرات اکتیویته ید با ورودیهای غیرخطی می تواند ازطریق حل عددی و تحلیل مورد ارزیابی قرارگیرد دراینجا با استفاده از مدل چندبخشی و ورودی های مختلف اثرتغییرات تابع ورودی نانوذره ید درمقدار جذب آن دربدن بررسی شده است با حل معادلات مدل سه بخشی بافت منحنی تغییرات پرتوزایی برحسب زمان برای ورودیهای مختلف بدستآمدها ست نتایج بدست آمده درصد تفاوت این پارامترها نسبت به ورودی ضربه ای مورد توصیه ICRP (International commission Radiation Protection قابل توجه است