سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کسری پیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنع
علی اصغر قریشی – دانشیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی ب

چکیده:

درک چگونگی جذب بخارات آلیفاتیک- آروماتیک در غشاهای پلیمری شیشه ای می تواند در پیش بینی میزان انتقال گزینش پذیر آنها از میان این غشاها تعیین کننده باشد. لذا ارائه یک مدل فیزیکی مناسب که مکانیزم جذب این بخارات را به خوبی توصیف نماید، ضروری می باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های تجربی موجود جذب تعدادی از بخارات آلیفاتیک و آروماتیک توسط دو نوع کوپلیمر ۶FDA-4MPD و ۶FDA-6FpDA، که هیچگونه مدل فیزیکی برای آن ارائه نشده بود، توسط مدل های فیزیکی مناسب توصیف گردید و مکانیزم جذب در نواحی مختلف فشار جزئی شناسایی شد. بررسی ها نشان داد که برای آلیفاتیکها و آروماتیکتولوئن یک مدل خالص قادر به تو صیف میزان جذب در تمامی دامنه فشار جزئی تا فشار اشباع نمی باشد ولی مدل دوجذبی( هنری-لانگمیر) ، توانست جذب این بخارات را به خوبی توجیه نماید. ایزوترم جذب آروماتیک بنزن دردو غشای فوق پیچیده بوده و در نواحی نزدیک به فشار اشباع انحنای آن به طورناگهانی افزایش می یابد. لذا برای توصیف جذب بنزن در دو نوع کوپلیمر فوق یکمدل جدید سه جذبی، که کمتر در مراجع مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه گردید که با دقت بالائی توانست داده های جذب بنزن را برازش نماید.