سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمد دریس فالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
فرزین ذکایی آشتیانی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله جداسازی گازهای اسیدی ازجریان گاز طبیعی درتماس دهنده های غشایی فیبرتوخالی درحالت جریان ناهمسو ودردو بعد شعاعی و طولی مدل گردید و معادلات حاصل به روش تفاصل محدود و با استفاده از نرم افزار MATLAB حل شده و پروفایلهای غلظتی H2S ، CO و یونهای موجود درفاز مایع محاسبه گردید همچنین پارامتر غلظت CO2 ورودی بردرصد جداسازی گازهای اسیدی از جریان گاز و پروفایلهای غلظتی بررسی شد نتایج نشان داد که غلظت H2S درناحیه ابتدایی ورود گاز به تماس دهنده صورت میگیرد همچنین مهمترین پارامتر درجداسازی میزان ترشوندگی غشا بوسیله مایع درون فیبر میب اشد بطوریکه با ترشوندگی غشا به میزان ۵درصد میزان جداسازی CO2 از ۳۲ درصد به ۱۷درصد و میزان جداسازی H2S از ۱۰۰درصد به ۴۲درصد کاهش می یابد.