سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن اسدی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدعلی اصغر قریشی –

چکیده:

تئوری انحلال نفوذ بهترین روش برای توصیف انتقال گزینش پذیر اجزا از میان پلیمرهای شیشه ای است دراینت حقیق از ترکیب مدلنفوذ چندجزئی استفان – ماکسول و انحلال دو جذبی هنری – لانگمیر برای توسعه مدل انتقال جهت پیش بینی تراوایی اجزا و گزینش پذیری ترکیب گازهای الفینی – پارافینی استفاده گردیده است پارامترهای جذب و نفوذ اجزای خالص از برازش غیرخطی داده های تجربی موجوددر مراجع برای جذب و تراوایی اجزای الفینی و پارافینی استخراج گردید بررسی اعتبار سنجی مدل با استفاده از داده های مربوط به دو سیستم جداسازی اتان / اتیلن و پروپان / پروپیلن انجام گردید که درهر دو مورد مبین توافق بسیار نزدیک میان گزینش پذیری تجربی و پیش بینی شده از مدل می باشد نتایج همچنین نشان میدهد که برهمکنش ترمودینامیکی و سینتیکی هر دو برعبور گزینش پذیر ا جزا از میان پلیمری شیشه ای موثر بوده و منفک بودن آنها از مدل قابلیت مدل را در پیش بینی درست تراوایی و گزینش پذیری کاهش میدهد.