سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضوان بهفر – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- مدرس
مینا بهفر –

چکیده:

یک مدل بستر سیال برای جانشینی یک ماده سیاه MBL)توسط محلول پلیمر توسعه داده شده است.داده هایآزمایشگاهی از یک بستر با کانال مرکزی به قطرcm1.7 و کانال بیرونی به قطرcm 5.2 اقتباس شده است. مدل ،غلظت خروجی فاز مستقر را در بخش کانال مرکزی و بیرونی پیش بینی می کند، همچنین اثر قطر ذرات داخل بستر بر سرعت جانشینی بررسی شده است. هر چند، مدل قادر به متناسب کردن برش های عمودی افت فشار در طول جانشینیMBL با آب است، افت فشار محاسبه شده توسط مدل بالاتر از چیزی است که بطور آزمایشی در طول جانشینی با محلول پلیمر در بستر کانال، بدست آمده بود. عدم مطابقت بین افت فشارهای آزمایشی و مدل برای جانشینی با پلیمر بر حسب محدودیت های مدل ، توضیح داده می شود. مدل بستر کانال ارتباطی قادر به تطابق جانشینی بهبود یافته در بستر کانال است زمانیکه محلول پلیمر به عنوان فاز جانشینی بجای آب استفاده می شود، بهبود در جانشینی با محلول پلیمر به خاطر اتصال گلوگاههای منفذ با رسوب شکل یافته توسط واکنش لیگنین و پلیمر و کاهش در تراوایی کانال مرکز است که منجر به توقف کانال یابی در بستر کانال می شود. در نبود ارتباط بین کانال و حلقه در بستر کانال، یک مدل قادر به تطابق نتایج جانشینیMBLبا آب یا محلول پلیمر نیست.