سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش حق پرست کاشانی – پژوهشگاه نیرو
فرشاد کردانی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

نوآوری در مدیریت زباله ها و زائدات شهری اثر مفیدی روی تولید انرژی خواهد داشت. استفاده از گاز سنتز ناشی از گازی سازی زائدات و زباله های شهری در ایران می تواند منجر به افزایش سهم تولید برق و انرژی و کاهش هزینه های دفن زائدات گردد. در این تحقیق، یک مدل ترمودینامیکی بر اساس ثابتهای تعادل واکنش های معروف گازی سازی به منظور بررسی اثر رطوبت زائدات روی ترکیب گاز سنتز خروجی، ارزش حرارتی گاز سنتز خروجی، دمای تعادل گاز و بازدهی قانون دوم ترمودینامیک در یک گازی ساز مورد مطالعه قرار گرفته است. این مدل با کمک داده های سه واحد گازی سازی موجود در جهان ارزیابی شده است و مطابقت خوبی با ترکیب گاز خروجی از آنها دارد. از زباله شهری تهران به عنوان نمونه برای شبیه سازی و بررسی تاثیر رطوبت زائدات، روی عملکرد گازی ساز استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش میزان رطوبت زباله، مقدار هیدروژن، بتدریج کاهش، مقدار مونوکسید کربن، کاهش، مقدار متان که درصد کمی در گاز تولیدی دارد، افزایش، مقدار نیتروژن، کاهش، و مقدار دی اکسید کربن افزایش می یابد. همچنین با افزایش رطوبت، دمای واکنش، ارزش حرارتی گاز، و بازدهی قانون دوم کاهش می یابد.