سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی جعفری – مربی پژوهشی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فا
محمدحسن فضائلی پور – دانشیار بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد قمی اویلی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درصورت نیاز به افزایش مقیاس یک واحد آزمایشگاهی، انتخاب یک استراتژی مناسب خوراک دهی، انتخاب بهترین ترکیب دبی و غلظت خوراک و… داشتن یک مدلسازی مناسب و قابل اطمینان علاوه بر پیشگویی روندپیشرفت فرایند، به بهبود شرایط کنترل فرایند کمک شایانی می کند. در این تحقیق فرایند نیمه پیوسته با منبع کربن (گلیسرول) محدود کننده برای تولید رامنولیپید از باکتری سودوموناس آئروژینوسا ۱ مدلسازی شد. برخیاز پارامترهای مورد نیاز در این مدلسازی تخمین زده شدند و در انتها صحت و دقت نتایج مدل با مقایسه با تعدادی از داده های آزمایشگاهی تایید گردید