سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه جوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران و محیط زیست
حمید طاهری شهرآئینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
حسن محمدخانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران
بهروز منصوری – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین تحقیق به منظور تهیه نقشه پهنه بندی و توزیع مکانی سخت و قلیائیت کل در خلیج گرگان در فصل بهار ابتدا نمونه گیری و آنالیز ماهانه سختی و قلیائیت کل درماه های فروردین اردیبهشت و خرداد سال ۹۰ از ۱۹ نقطه مختلف در خلیج گرگان انجام شد به منظور مدلسازی توزیع مکانی سختی و قلیائیت کل درفصل بهار داده های ماهانه مورد درونیابی توسط روشهای درونیابی مختلف مثل روشهای کریجینگ عکس فاصله با توانهای مختلف رگرسیون چندجمله ای چندجمله ای موضعی و اسپلاین قرارگرفتند. روشهای ذکر شده با بکارگیری روشهای اعتبار سنجی متقابل براساس معیار ارزیابی جذر میانگین مجموع مربعات خطا مورد مقایسه قرارگرفتند نتایج نشان دادکه روش رگرسیون چندجمله ای برای تهیه نقشه پهنه بندی ماهانه سختی و قلیائیت کل درخلیج گرگان بهتر از دیگر روشهای مورد مطالعه می باشد بدین ترتیب نقشه های توزیع مکانی سختی و قلیائیت کل درماه های فروردین اردیبهشت و خردادایجاد شدند. از تلفیق نقشه های سختی و قلیائیت کل ماهانه نقشه توزیع مکانی سختی و قلیائیت کل درفصل بهار ایجاد شد.