سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه ت
مهسا شاه بختی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه ت
رحیم علی عباسپور – دکتری gis

چکیده:

کلانشهر تهران یکی از آلودهترین شهرهای جهان محسوب میشود. تردد بسیار زیاد خودرو، کارخانجات متعددو موقعیت خاص جغرافیایی آن، سبب شدهاست که آلودگی هوا از چالشهای جدی زیستمحیطی و شهرنشینیدر تهران محسوب شود. به طور متوسط، هر سه روز یک بار میزان یکی از آلاینده ای جوی از حد مجاز بیشتر میشود. در این تحقیق از روشهای آماری (معکوس وزنی فاصله) و زمین آماری (کریگینگ معمولی، ساده و عام در محیطGISبرای درونیابی غلظت ۴ آلاینده اصلی PM10 , CO, SO2 ,O3استفاده شد. بهترین واریوگرام برازش داده شده برای عنصر مونوکسیدکربن واریوگرام کروی و برای سایر عناصر واریوگرام نمایی بود. همچنین با توجه به کمترین میزان RMSE روش کریگینگ ساده بهترین روش برای درونیابی انتخاب گردید. در ادامهمیزان خطای تجمعی حاصل از روش کریگینگ محاسبه شد و میزان آلودگی بر حسب شدت در منطقه موردمطالعه پهنهبندی گردید.