سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صغری بردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد گیوه چی – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین ریاحی مدوار – دانشجوی دکتری سازه های آبی

چکیده:

تخمین تنش برشی در جریان کانال باز در بسیاری از مسائل مهندسی هیدرولیک مانند فرسایش و انتقال رسوب اهمیت ویژه ای دارد در تحلیل این گونه مسائل با دانستن تنش برشی در مقطع و درصد نیروی برشی وارده بر کف و جداره کانال مستطیلی روباز می توان تخمیندقیق تری از آنها به دست آورد محققین روشهای مختلفی را برای برآورد توزیع تنش در مقاطع مستطیلی ارائه کرده اند. اما اغلب آنها به دلایلی از جمله مشکلاتی که در تعیین جریانهای ثانویه توزیع واقعی زبری و دیگر پارامترهای موثر بر جریان وجود دارد از کارایی مطلوب در پیش بینی تنش برشی برخوردار نبوده اند قابل استفاده نمی ب اشند. دراین مقاله رهیافتی کارامد به منظور مدلسازی تنش برشی متوسط دیواره و درصد نیروی برشی وارده بر دیواره های کانال در مجاری روباز با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی – عصبی ANFIS) توسعه یافته است.