سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت جعفری – دانشجویان کارشناسی ارشد
مقداد نصیری –
عارف مردانی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

درسالهای اخیر با توجه به افزایش اندازه تراکتورها و تردد آنها درزمینهای کشاورزی تراکم خاکهای کشاورزی یکی از مشکلات اصلی کشاورزان و ازعوامل مهم کاهش عملکرد محصول دربرخی ازمناطق میب اشد تراکم خاک کرنش حجمی یا فشردگی ذرات خاک است که به دلیل نیروی عمودی وارد شده به آن میباشد تراکم خاک با تعداد دفعات عبور چرخ ماشین های کشاورزی ارتباط مستقیمی دارد نشست خاک درزیرچرخهای تراکتور میتواند به عنوان شاخصی از مقاومت خاک ضریب چسبندگی و ضریب اصطکاک خاک تعریف شود و روشی برای تعیین پارامترهای مقاومت خاک ازطریق اندازه گیری عمق نشست خاک زیرتایر باشد با پیش بینی دقیق فشردگی و تراکم خاک میتوان میزان مقاومت خاک را تعیین نمود تایری کهدراین تحقیق شبیه سازی شده است بدون انتقال و چرخش است فرورفتگی تایر درخاک زمانی ایجاد می شود که وسایل نقلیه به تدریج روی خاک بارگذاری شوند دراین تحقیق برای شبیه سازی برهمکنش خاک و تایر از روش اجزای محدود استفاده شده است از انجا که حرکت تایر وابسته به زمان می باشد نوع تحلیل دینامیکی فرض شده است.