سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اصغر راست بود – دانشجوی دکتری ژئودزی
بهزاد وثوقی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فاطمه کاردر – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شناخت حرکات گسل و نتایج حاصل از این حرکات نظیر تغییر شتاب ثقل درکشور ما که دارای گسل های فعال و مناطق زلزله خیزی می باشد دلیل اصلی انجاماین تحقیق است پس از زمین لرزه های بزرگ تغییرشکلهای قابل توجهی درپوسته زمین رخ میدهد با استفاده ازفنونی مانند ترازیابی مثلث بندی و GPS می توان به جابجایی های هم لرزه افقی و قائم پنچ مارک ها را محاسبه نمود درک این نکته مهم است کهدراثر زمین لرزه کل زمین و نه فقط سطح ان دچارتغییر شکل می شود چون میدان جابجایی با تغییر توزیع جرم همراه است شتاب ثقل و درنتیجه ارتفاع ژئوئید نیز بایستی بعد از یک زمین لرزه تغییر کند دراین تحقیق روش کلی محاسبه تغییرات مولفه های مختلف شتاب ثقل دراثر زمین لرزه دراثریک گسلش با هندسه و لغزش دلخواه مورد بررسی قرارمی گیرد بدینمنظور از روش توابع گرین برایگسلش مدفون درنیم فضای الاستیک استفاده شده و توابع تحلیلی بسته مورد استفاده برای مدلسازی تغییرات هم لرزه شتاب ثقل دراثر نابرجایی صفحه ای معرفی می شوند ازترکیب نتایج حاصل از ملدسازی و مشاهدات شتاب ثقل می توان به عنوان ابزاری برای تعیین هندسه و ابعاد نابرجایی حاصل از زمین لرزه یا میزان تغییر ارتفاع ژئوئید درمنطقه وقوع زمین لرزه استفاده نمود نتایج شبیه سازی ها نشانمیدهد که یک زمین لرزه شدید باعث تغییر ارتفاع ژئوئید تا یک متر نیز می شود.