سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر متکان – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
حسین زینی وند – استادیار دانشگاه لرستان
عبدالمحمد غفوری روزبهانی – استادیار مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی درکشاورزی و منابع طبیعی
باقر بیات – دانشجوی کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS

چکیده:

با گسترش تکنولوژی GIS امکان دسترسی گسترده و مدیریت برپارامترها و متغیرهای هیدرولوژیکی مکانی میسر گشته است این تکنیک ها شیوه های بسیارکارآمدی موثر و مقرون به صرفه ای جهت مطالعه سیستمهای هیدرولوژیک فراهم نموده و درگسترش مدلهایتوزیع یافته مکانی دربستر GIS که درآن اطلاعات مکانی بصورت واحدهای درسطح پیکسل درکنار داده های هیدرولوژی قرارمیگیرند سهم بسزایی دارد دراین مقاله با استفاده از قابلیت های مدل هیدرولوژیکی توزیع یافته مکانی WetSpa که جریان رودخانه را با گام زمانی روزانه یا ساعتی شبیه سازی می کند و تکنیکهای GIS ابتدا نقشه های توزیعی مورد نیاز نظیر نقشه های ضریب رواناب پتانسیل ظرفیت ذخیره چالابی سرعتجریان ضریب زبری مانینگ درصد پوشش گیاهی شرایط رطوبتی خاک و غیره تهیه شد این پارامترها درمدل WetSpa براساس سه نقشه پایه کاربری اراضی بافت خاک مدل رقومی زمین و با استفاده از جداول مرجع درمحیط GIS تولید میگردند سپس با استفاده از آمار سه ساله ۲۰۰۳-۲۰۰۵ روزانه باران دما و تبخیر به اجرای مدل و شبیه سازی فرایندهیا هیدرولوژیکی نظیر ذوب برف ذخیره برگابی ذخیره چالابی نفوذپذیری تبخیر و تعرق نفوذ جریان زیرسطحی و نهایتا جریان رودخانه پرداخته شد.