سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرحناز قلاسی مود – اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی
ریحانه نوربخش – اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی

چکیده:

کشور ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان زعفران در جهان می باشد. از سویی قدرت رنگی یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی زعفران محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، مطالعه الگوی تغییرات قدرت نگی درقالب مدل ودر طی زمان در شهر مشهد به عنوان شهری است که بیشترین تولیدکنندگان زعفران در آن تمرکز یافته اند و از آب و هوایی معتدل و خشک برخوردار می باشد. علاوه براینبررسی تاثیر حالت فیزیکی زعفران و وجود خامه متصل به کلاله بر الگوی کاهش قدرت رنگی در طی زمان از اهداف دیگر این پژوهش محسوب می گردد. در این تحقیق گلهای زعفران از سه منطقه مختلف در استان خراسان که عمده ترین منطقه تولید زعفران جهان است ،برداشت شدند. به منظور بررسی تاثیر خامه متصل به کلاله و حالت فیزیکی زعفران در الگوی تغییرات رنگ ، نمونه های زعفران خشک با سه میزان مختلف خامه و در دو حالت پودر و رشته ای تولید شدند. نتایج نشان دادند که حالت فیزیکی زعفران تاثیر معنی داری در الگوی تخریب رنگ و میزان تخریب آن دارد. زمان نگهداری نه تنها در میزان تخریب رنگ تاثیر داشت بلکه تاثیر معنی داری را در الگوی تخریب رنگ نشانداد. در نهایت مدل های به دست آمده با مقایسه داده های واقعی حاصل از آزمایشات و پیش گویی حاصل از مدل اعتبار سنجی گردیدند. نتایجحاصل از این مطالعه، مدل هایی اعتبار سنجی شده را برای پیشگویی قدرت رنگی زعفران در مشهد و شرایط آب و هوایی مشابه آن برای دو سال پس از برداشت، پیشنهاد می دهد