سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی دولو – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
علی ظاهری عبده وند – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

استفاده از کمپرسورهای رفت و برگشتی هوا در صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روابط ترمودینامیکی مدلسازی و شبیه سازی رفتار کمپرسورهای رفت وبرگشتی یک مرحله ای برای پیشبینی بازده حجمی و حرارتی انجام گردید. به منظور اطمینان از صحت معادلات ترمودینامیکی، آزمایشات تجربی مربوطه با استفاده از یک دستگاه کمپرسور رفت و برگشتی انجام شد. با استخراج مقادیر مختلف آزمایشگاهی و به کمک روابط محاسبه شده به کمک نرم افزارEESبرنامه ای تدوینگردید که با دادن اطلاعات ورودی مربوطه رفتار کمپرسور در شرایط مختلف پیش بینی گردد. مقایسه مقادیر آزمایشگاهی و مدل نشان می دهد که مقادیر آنها توافق خوبی با هم دارند. با داشتن نمودارهای مقایسه عملکرد واقعی و مدل ریاضی و تغییر پارامترهای مختلف مشاهده شد که در صورت تغییر و کنترل دمای ورودی به کمپرسور، خنک کاری هوا و کاهش نشتی حاصل از اتصالات مختلف مانند دریچه های ورودی و خروجی می توان به افزایشبازده حجمی و مکانیکی تا حدود ۱۰ درصد دست پیدا نمود