سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا تابش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
امیررضا زراتی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا مجدطباطبایی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

شناخت تغییرات بوجود آمده درتوپوگرافی بستررودخانه درپاسخ به حجم بالای رسوب ورودی جهت شناخت موثرفرایندهای ساماندهی رودخانه حائز اهمیت است هدف از این تحقیق مطالعه تغییرات توپوگرافی بستر دراثربار رسوبی زیاد ورودی با دانه بندی غیریکنواخت است که برای انجام آن از یک مدل یک بعدیGstars4.0 استفاده شده است دراین مطالعه ازنتایج حاصل ازبررسی تغییرات مورفولوژی دربازه ای ازیک فلوم ازمایشگاهی با بستر استخر خیزاب به منظور صحت سنجی مدل مذکور استفاده شدهاست دراین تحقیق ضمن بررسی حرکت طولی رسوب ورودی تغییرات توپوگرافی بستر دردبی های مختلف مورد مطالعه قرارگرفته است.