سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین محمودجانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی – دانشگاه خلی
امیرعباس ایزدپناه – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی – دانشگاه خلیج فارس بوشهر
شهریار عصفوری – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی – دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

خواص ترمودینامیکی و تعادل فازی مخلوطهای تجمعی اغلب نمیتوانند با مدلهای مرسوم از قبیل معادلات حالت مکعبی مدل شوند. معادله حالت مکعبی/تجمعیCPAمعادله حالتی است که معادله حالت مکعبیSRKرا با عبارت تجمعی معادلهSAFTترکیب میکند. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از دادههای آزمایشگاهی فشار بخار و حجم مایع اشباع انفرمیلمورفولینNFM)پارامترهای معادله حالتCPAبه دست میآید. سپس محاسبات مربوط به نقطه حباب برای تعادل فازی بخار-مایع برای سیستمهای حاوی ان- فرمیلمورفولین به کار گرفته شد. پارامتر برهمکنش برای سیستمهای دوجزئی انفرمیلمورفولین -هیدروکربن استخراج شده و نتایج شبیه سازی با دادههای آزمایشگاهی مقایسه و طرحهای تجمعی مناسب برای انفرمیل مورفولین معرفی شده است