سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد داوردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
فاطمه اویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی پیشرفته
محمدحسین رزاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال و فرآیند ها

چکیده:

در این مقاله تعادل سه فازی (بخار-آبی-آلی در سیستم تقطیر ناگهانی مورد بررسی قرار گرفته است.ورودی سیستم حاوی هیدروکربن های مختلف، آب، نیتروژن، کربن دی اکسید و هیدروژن سولفید با درصدهای مولی معین در دمای ۳۰درجه سانتی گراد و فشار ۱۲۰۰psigاست.برای بررسی تعادلسه فازی از مدل سازی در محیط MATLABاستفاده شده استدر مدل سازی که در برنامهMATLAB انجام شده است، نتایج با استفاده از دو معادله حالت PR وSRKارائه شده است مدل سازی مشابهی نیز بااستفاده از نرم افزار تجاریAspen HYSYS انجام شده است. در ادامه نتایجحاصله از هر دو مدل سازی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است مشاهده شده است که نتایج هر دو روش بسیار بهم نزدیک می باشد. در این بررسی غیر ایده آل بودن مخلوط در فازهای بخار و مایع در نظر گرفته شده است برای این منظور از فوگاسیته و ضرایب تراکم پذیری هر فازاستفاده شده است روابط تعادلی نیز بر مبنای این پارامترها تعریف و گسترش داده شده اند به طور کلی تلاش شده است که از فرضیات ساده شونده در مدل سازی تعادل سه فازی استفاده نشود تا نتایج دقیقی حاصل شود.