سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید زنگنه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی نفت

چکیده:

تولید آب اضافی به همراه تولید نفت یکی از مشکلات اصلی عملیاتی زیست محیطی و اقتصادی در بسیاری از میادین بزرگ دنیا بوده و یکی از بزرگترین چالشهای فراروی کارشناسان صنعت نفت دربخشهای مختلف شناخته می شود در میان روشهای موجود برای دفع آب تولیدی از مخازن نفتی تزریق مجدد آن به زیرزمین بیشتر مورد توجه قرارگرفته است تزریق این آب تولیدی به زیرزمین به حفظ فشار مخزن نیز کمک می کند اما حضور و رسوب ذرات ریز موجود در آب تولیدی باعث تخریب سازند درچاه و شکاف ها می شود تخریب سازند دراین فرایند با فیلتراسیون با جریان و موازی سطح سیال Cross Flow Filtration مشابه است . دراینمقاله به مدلسازی تشکیل کیک خارجی بر دیواره چاه در شرایط پایدار و ناپایدار پرداخته می شود. برای این منظور ابتدا آنالیز نیروها و موازنه زنیرو و موازنه جرمی سیال در شرایط پایدار و ناپایدار نوشته شده سپس پروفایلهای ارتفاع کیک سرعت نفوذ سرعت سیال درچ اه غلظت ذرات درسیال و فشاردر چاه نسبت به ارتفاع چاه بدست آمده و در نهایت آنالیز حساسیت ارتفاع کیک به پارامترهای مختلف مدل انجام می شود مزیت این مدل نسبت به مدلهای قبلی این است که تابعیت مکانی کمیت های ذکر شده در نظر گرفته می شود برخلاف مدلهای قبل که پروفایلهای کمیت های مذکور را تنها زمان در نظر می گرفتند این مدل می تواند برای کیک حاصل در اثر استفادها ز گل حفاری هم کارربرد ی باشد.