سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جواد کتابداری – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیرک
صیاد بریری – کارشاس ارشد دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید بوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی
حسن ساقی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی – گروه عمران – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله یک مدل عددی تهیه شده که قادر است جریان سیال لزج را در حالت آرام و آشفته شبیه سازی نماید . معادله حاکم معادلات ناویر استوکس بوده که با روش حجم محدود، به صورت ضمنی و با استفاده از الگوریتم سیمپل مدل گردید . ب ه منظور شبیه سازی آشفتگی جریان از روش گردابههای بزرگ و از مدل زیر شبکه اسماگوریسکی استفاده شد. مدلسازی عددی و بررسی نتایج برای مساله حفره انجام شد. در اینجا ترم انتقال بوسیله روش های مرکزی، بالاسو، ترکیبی و توانی گسسته سازی شد . نتایج به دست آمده از روشهای مختلف با سایر نتایج معتبر مورد مقایسه قرار گرفته و در اعداد رینولدز مختلف صحت و دقت هر یک تحلیل گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که در بازه های مختلف عدد رینولدز دقت روش های مختلف متفاوت است . با توجه به این مطلب و همچنین حجم محاسباتی هر یک از آن ه ا، در پایان در بازه های محتلف اعداد رینولدز روش بهینه برای شبیه سازی عددی پیشنهاد گردید.