سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید رزاقی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار دانشگاه علم وصنعت ایران
علی شیرازی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
محمدحسن خوشگفتارمنش – مدیر مهندسی پروژه توربوکمپرسور- شرکت مپنا

چکیده:

در این مقاله، مدل ترمودینامیکی کمپرسور گاز ایستگاه تقویت فشار گاز واقع در شهر بیجار برای بررسی چگونگی عملکردو بررسی پاسخ حالت پایای کمپرسور به تغییرات فشار گاز ورودی خط لوله و تغییرات دور توربین محرک با حمایت مالیشرکت مپنا بررسی و ارائه شده است. برای مدلسازی کمپرسور که مهمترین عضو ایستگاه است، از منحنیهای مشخصهی عملکرد (مپ) آن که به صورت تجربی بدست آمدهاند، استفاده شده است. ابتدا یک الگوریتم برای آنالیز خارج از نقطهیطراحی کمپرسور به کمک مپهای فشار خروجی، بازده آیزنتروپیک و توان مصرفی آن ارائه شده است. سپس نتایج کد شامل فشار خروجی، دمای خروجی، بازده آیزنتروپیک، توان مصرفی و دبی حجمی کمپرسور در نقطهی عملکرد (طراحی) که به کمک کدی که برای بررسی عملکرد کمپرسور نوشته شده، بدست آمدهاند و با مقدارهای واقعی ایستگاه تقویتفشار گاز واقع در شهر بیجار که از شرکت مپنا گرفته شده، مقایسه شدند. طبق مقایسهی بعمل آمده، بیشترین خطای ۲% میباشد که این خطا به علت استفاده از مپهای گسسته سازی شده و روش عددی استفاده / بوجود آمده کمتر از ۵شده در الگوریتم برنامه میباشد. سپس روند تغییر توان مصرفی، بازده و فشار خروجی بر حسب فشار ورودی و دور کمپرسور رسم شدهاند. از این نتایج برای آنالیز رفتار ایستگاه و طراحی کنتلرها برای تامین فشار و دبی مورد نیاز مصرف- کنندهها در پایین دست ایستگاه میتوان استفاده کرد. همچنین، خط تعادل کاری کمپرسور که یکی از مهمترین ابزارها برای بررسی عملکرد کمپرسور در حین افزایش دور تا رسیدن به دور نامی است، به کمک کد نوشته شده بدست آمده و رسم شده است.