سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
رضا علیزاده – استادیاردانشگاه صنعتی سهند، تبریز
اسماعیل فاتحی فر – دانشیاردانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

یکی از آلایندههای هوا، دیاکسید گوگرد میباشد که باید با توجه به استانداردهای زیست محیطی حذف گردد. یکی ازمهمترین این روشها، هیدروژناسیون دیاکسید گوگرد بمنظور تولید گوگرد عنصری بعنوان یک محصول مهم میباشد. در این تحقیق به ارزیابی ترمودینامیکی این واکنش با استفاده از نرم افزار CHEMKIN و روش حداقل سازی انرژی سیستمپرداخته شده است. برای این کار خوراکی حاویSO و ۲ H2S در نسبتهای ۵/. الی ۶ مورد استفاده قرار گرفته است. دما و فشار عملیاتی مورد بررسی در این تحقیق بترتیب ۱۰۰۰-۴۰۰کلوین و۵-۱اتمسفر می باشد. ضمن اینکه اثر حضور بخار آب در نسبتهای ۵ و ۱۵ و ۲۵ درصد مولی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که بیشترینمیزان گوگرد تولیدی در نسبت خوراکH2S/SO2برابر با دو و در دماهای پایین حاصل میگردد. همچنین افزایش فشار و غلظت بخار آب اثر منفی بر روی تولید گوگرد عنصری دارد.