سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حق طلب – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
طوبی تاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی شیمی- جداسازی فرآین

چکیده:

بررسی حلالیت گاز دی اکسید کربن در محلول های آبی الکترولیت در بازه وسیعی از دما، غلظت، فشار و الکترولیت های مختلف حائز اهمیت است. در این مقاله، بررسی این حلالیت با استفاده از معادله حالت الکترولیتی چاه مربعی حق طلب- مظلومی برای الکترولیت های قوی کلرید سدیم و کلرید پتاسیم با در نظر گرفتن پارامتر بر هم کنش دو تایی انجام گرفته است. پارامترهای برهم کنش دو تایی بین آنیون و کاتیون با آب و دی اکسید کربن در حالت های مختلف به دست آمده و مناسب ترین حالت برای برازش داده های حلالیت به کار رفته است. نتایج مدلسازی نشان می دهد معادله حالت چاه مربعی حلالیت این گاز را در سامانه های دی اکسید کربن+ الکترولیت+ آب تا فشارهای ۱۰۰ بار به خوبی محاسبه می نماید.