سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد ایل بیگی – سازمان انرژی اتمی ایران
علیرضا فضلعلی –
یوسف سلامت –

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی پیش بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات متان درحضور محلول استون پرداخته شده است استون به عنوان یک تسهیل کننده تشکیل هیدرات شناخته می شود که باتاثیر گذاری برروی نوع ساختار تشکیل هیدرات و خواص شیمیایی محلول منجر به تعدیل در شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات می شود به گونه ای که هیدرات در یک دمای مشخص در فشارهای پایین تری تشکیل گردد پیش از این با استفاده از مدل Pieroen که برمبنای تغییرات آنتالپی تشکیل هیدرات می باشد شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی متان در حضور استون پیش بینی شده است مدل فوق به علت سادگی از دقت کافی برخوردار نبوده است دراین تحقیق با استفاده از روش وان دروالس و پلاتیو و به کارگیری معادلات حالت PR,SRK برای محاسبه فوگاسیته و همچنین روش UNIFAC برای محاسبه ضرایب اکتیویته و اعمال اصلاحات لازم برای سیستم آب و استون مدل پیشگوتری برای پیش بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدراتگازیارائه شده است به گونه ای که انطباق بالایی با نتایج آزمایشگاهی حاصل شده است.