سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مظفر عبدالهی فر – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه،
حسین نکوئی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد، ایران
محمدرضا زمانی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا، شهررضا، ایران
مهدی نصیری سروی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا، شهررضا، ایران

چکیده:

در چند دهه اخیر منابع تجدیدپذیر برای تولید هیدروژن با توجه به شرایط محیط زیستی رشد قابل توجه ایی یافته است.در این زمینه فنآوریهای جدیدی برای تبدیل متانول و اتانول به هیدروژن توسعه یافتهاند. تولید هیدروژن با استفاده ازمتانول و اتانول با متغیرهای درجه حرات، فشار و نسبت واکنش دهندههای خوراک تغییر می نماید. آنالیز ترمودینامیکی در مورد تاثیرات این متغیرها، دیدگاه مناسبی میباشد. در این تحقیق تولید هیدروژن با استفاده از تبدیل متانول و اتانولدر حضور بخارآب و تبدیل ترکیبی آنها در حداقل انرژی آزاد گیبس سیستم مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. نتایج نشان میدهد که تولید هیدروژن در دماهای بالا و نسبتهای بالای بخارآب به الکل بیشترین انتخابپذیری را نسبت بهسایر محصولات این فرایند دارد. در حالتی که به تنهایی هر یک از الکلها با بخارآب در شرایط مشابه استفاده شود، هیدروژن تولیدی از تبدیل متانول بیشتر از تبدیل اتانول میباشد. بطور کلی از دیدگاه ترمودینامیک نسبت بخارآب به الکل نقش اساسی را در تولید هیدروژن دارد و افزایش فشار بیشتر از اتمسفر برای این فرایند توصیه نمیگردد.