سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدرام محمودی – کارشنا سی ارشد مهندسی عمران – سازه، دانشگاه فردوسی مشهد
حسن حاجی کاظمی – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،گروه مهندسی عمران

چکیده:

در بسیاری از کشورهای صنعتی مشاهده می شود که به علت بهسازی لرزه ای مطلوب پل ها با مهاربندهای تسلیم شونده بدون کمانش ، بطور گسترده ای از این سیستم بهسازی استفاده می شو د. لذا، بایستی با انتخاب الگوی فنی مناسب و اقتصادی، تولید و ساخت این نوع از مهاربندها مجدداً مورد بازنگری قرار گیر د. مهاربندهای بدون ک مانشی که تا کنون تولید شده اند اکثرا به صورتی هستند که هسته فولادی آنها بطور کامل توسط ژاکت بتنی پوشانده شده اس ت( بجز در اتصالا ت). در این مقاله با استفاده از حل دقیق آنالیز پایداری سازه رابطه حاکم بر این نوع از مهاربند استنتاج می شو د. با توجه به رابطه بدست آمده، اثر پارامترهای مختلف طراحی مهاربند تسلیم شونده بدون کمانش در تعیین طول محصور شدگی موثر مهاربند بررسی می شو د. در این بررسی مشخص می شود که چه نسبتی از طول کل مهاربن دهای بدون کمانش در حالات مختلف نیاز به محصور شدگی دارد .