سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نرگس بنائیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تهران
مرتضی زنگنه – دانشجوی دکتری مکانیزاسیونکشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش تحلیل تاثیر شاخص درجه مکانیزاسیون عملیات مختلف کشاورزی بر وضعیت تولیدمحصول سیب زمینی ایران است داده های مورد نیاز دراین مطالعه از منابع اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی مربوط به یک دوره ی چند ساله از کل کشور به دست آمد. درجه مکانیزاسیون عملیات کشاورزی به دو فاز قبل و بعد از کاشت تقسیم گردید و از هر فاز برای مدلسازی عملکرد و سطح زیرکشت سیب زمینی استفاده شد و در مجموع چها ر مدل رگرسیون استخراج گردید ضریب تعیین مدلهای ساخته شده نشان دهنده توان مطلوب آنها در توجیه شاخصهای خروجی است نتایج ح اصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که موثرترین عوامل در توجیه شاخص عملکرد سیب زمینی عبارتند از: درجه ی مکانیزاسیون شخم، تسطیح، کرت بندی، بذرکاری ، وجین و سله شکنی بررسی تاثیر درجه مکانیزاسیون عملیات آماده سازی زمین برعملکرد نشان داد که برای افزایش عملکرد بایستی توجه بیشتری به مکانیزاسیون تسطیح و کرت بندی مزارع نشان داد.