سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لاله مهریار – دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی
محسن اسمعیلی –
علی حسن زاده –

چکیده:

ویسکوزیته شش نمونه عسل ایرانی با منشا گلهای مختلف و تاثیر دما برآن مورد مطالعه قرارگرفت مدلسازی تاثیر دما برویسکوزیته با استفاده از ۳ مدل آرنیوس Vogel-Taumman-FulcherVTF Arrhenius و توان power law درسه سطح دمایی ۱۹و ۲۴ و ۲۸ درجه سانتی گراد انجام گرفت ارزیابی مدلها با استفاده از شاخصهای ضریب تبیین R2 ارزش P value P مربع خی square, χ۲chi و ریشه میانگین مربعات خطا RMSE صورت گرفت درمحدوده سرعت برشی مورد مطالعه ۰/۰۴-۰/۶۳S-1 تمامی نمونه ها تقریبا رفتاری غیر نیوتنی از خود نشان دادند از بین سه مدل بکاربرده شده نمونه هاتطابق خوبی با مدلهای آرنیوس و VTF داشتند