سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره شیخ خوزانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی دانشگاه سمنان
خسرو حسینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
مهدی رحیمیان – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی شرکت آب منطقهای سمنان

چکیده:

امروزه هدف تکنیکهای شبیهسازی تنها شرح سیستمهای پیچیده بر اساس واقعیت نیست، بلکه دخالت کاربر در توسعه مدل و جلب اطمینان وی در فرآیند مدلسازی از جمله ملزومات روشهای شبیهسازی است. روش پویایی سیستم در واقع روش شبیهسازی شیءگرا بر پایه بازخورد است. در تحقیق حاضر از این روش برای مدلسازی مخزن سد دامغان و مصارف پایین دست آن استفاده شده است. در ادامه صحت مدل توسط آزمونهایی سنجیده شده وعملکرد سد و میزان تامین نیازهای پایین دست تا افق ۱۴۱۰ و بررسی سیاستی برای توسعه نیاز کشاورزی به عنوان خروجی ارائه شده است.