سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان برونی – دانشجوی مهندسی مخازن هیدروکربوری
سیامک مرادی – دکتری مهندسی نفت
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی

چکیده:

جهت مدیریت اصولی مخازن و توسعه آنها نیاز به دید کلی و صحیح نسبت به پارامترهای مهم سنگ مخزن ازجمله تخلخل و تراوایی می باشد با استفاده ازروشهای تخمینی و شبیه سازی ازاطلاعات موجود تخلخل و تراوایی کل منطقه مورد مطالعه را میتوان به لحاظ مقادیراین پارامتر ها تخمین زد کاری که با سایرروش های اندازه گیری مغزگیری و چاه پیمایی نمی توان انجام داد یکی از روشهای تخمینی زمین آمار ژئواستاتیستیک است که مزیتش نسبت به سایررشوهای تخمینی درنظر گرفت موقعیت مکانی پارامتر مورد نظر علاوه برمقدار آن می باشد دراین مقاله با استفاده از اطلاعات پتروفیزیکی یکی از میادین جنوب غرب حفاری شده درمخزن ایلام میزان این دو پارامتر درکل محدوده مورد مطالعه با احتساب میزان خطای تخمیندرهر ناحیه با استفادها ز نرم افزار GS+ تخمین زده شد و بهترین موقعیت مکانی به لحاظ مقادیر تخلخل و تراوایی جهت حفرچاه های جدید و هرگونه عملیات مرتبط تعیین گردید.