سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامحسین شاهقلی – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبی
مریم بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در سیستمهای خاکورزی پیشبینی دقیق نیروهای عملکننده روی تیغه یکی از مهمترین پارامتربرای رسیدن به راندمان بیشتر است. درک رابطه بین وسیله خاکورز و خاک و اصلاح طرح ابزار خاک ورزی به بهبود بازده انرژیکمک خواهد کرد. تحلیل رفتاردینامیکی اطلاعات لازم جهت طراحی و اصلاح و بهینه سازی تجهیزاتی که با اینگونه مواد سروکاردارند را فراهم می سازد تحقیقات تجربی نتایج و دیدگاه باارزشی ارائه میدهند اما ممکن است پرهزینهباشند و به سرعتها و عمقهای خاصی محدود شده باشند و نتایج نیز بستگی به دقت ابزار اندازهگیری دارند. به هر حال با افزایش توان محاسباتی و گسترش اغلب مدلها ، روش المانهای گسسته نتایج قابل قبولی در تحلیلپارامترهای تاثیرگذار برای برهمکنش بین تیغه-خاک داده است. در این تحقیق مدل سه بعدی المانهای گسسته DEM) برای برهمکنش تیغه-خاک در سرعتها و عمقهای مختلف برای پیشبینی نیروی کششی و نیروی عمودی مورد نیاز و همچنین مشاهده رفتارخاک در شرایط مختلف کاری استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که روش المان گسسته میتواند رفتار دینامیکی مواد گرانولی مانند خاک را به خوبی شبیه- سازی نماید. همچنین میتوان نقاط گسیختگی خاک و حرکت آن را مشاهده نمود. ارتباط نزدیکی بین نتایج شبیه سازی و نتایج تجربی برای پارامتر سرعت بدست آمد، اما برای پارامتر عمق، اختلاف معنیداری وجود داشت که باانتخاب مدل مناسب میتوان این اختلاف را به حداقل کاهش داد.