سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی علیزاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
علی وطنی – دانشیار دانشکدهی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این بررسی واحد شیرینسازی گاز طبیعی فازهای ۴ و ۵ عسلویه که از محلول متیلدیاتانولآمین در برج جذب استفاده میکند، با استفاده از مدل سرعتمحورRateFracنرمافزارAspenمدلسازی شدهاست. در این مدل از تئوری دو فیلمی که در آن فرض میشود تعادل ترمودینامیکی تنها در سطح مشترک گاز-مایع و نه در لایههای مرزی که در آنها گرادیان دما وغلظت موجود است، استفاده شده است. در نتیجه مقادیر تعادل شیمیایی تنها در توده مایع و گاز بوده و لایههای مرزیغیرتعادلی میباشد. مدل بهکاربردهشده برای انتقال جرم به همراه مدل افزایشی استفادهشده تا تاثیرات واکنشهای شیمیایی بر انتقال جرم لحاظ شود. معادلات مربوط به دادههای هیدرولیکی نظیر ماندگی فاز مایع و دادههای سرعتواکنشهای شیمیایی برای بهدست آوردن نتایج بهتر اضافهشدهاست. همچنین جهت تطابق بهتر خواص شیمیایی مایع نظیر کشش سطحی و گرانروی، مقادیر آنها با دادههای تجربی جایگزین شدهاست. برای در نظر گرفتن غیرایدهآلیهای موجود در سیستم، مدل ضریب اکتیویتهیElectrolyte-NRTLبرای فاز مایع و معادله حالتSoave-Redlich-Kwong (SRK)برای فاز گاز استفادهشدهاست. در نهایت پارامترهای مهم نظیر دما و غلظت گازهای ترش داخل برج بررسیشده و عملکرد برج مطالعه شدهاست.