سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سحر دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشدژئومرفولوژی،گروه جغرافیا،دانشگاه تهران
حدیث مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومرفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دراکثرزیرحوزه های کوچک آمار رسوب موجود نمیباشد از سویی برای اقدامات حفاظت خاک لازم است تا اثرات عوامل مختلف فرساینده و روند تولید رسوب شناسایی شده و اطلاعاتی درموردشدت تولیدرسوب دراختیار قراربگیرددراین زمینه مدل پسیاک اصلاح شده یک مدل تجربی برای برآورد رسوب می باشد دراین تحقیق با استفاده از نقش پایه امتیاز ۹ عامل درمدل پسیاک تعیین و با استفاده از جمع آنها درج فرسایش درهر واحد و با توجه به مساحت درکل حوضه بدست آمد از میان ۴ کلاس رسوبدهی کلاس رسوبدهی IV با مساحت ۴۰۴۳/۱۵۸ و کلاس رسوبدهی کلاس رسوبدهی III با مساحت ۳۷۷۷/۱۴۳ بیشترین درصد از مساحت حوزه را به خود اختصاص داده اند.