سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی زینالی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق
سیدرضا موسوی فیرده – دانشجوی دکترای کنترل
علی جعفرقلی – دانشجوی دکترای هوافضا

چکیده:

وجود المانهای غیرخطی مختلف در سامانههای کنترلی موتور موشک سوخت مایع و پیچیدگی معادلات مربوطه، مدلسازی دقیق آنها را بسیار دشوار مینماید. از سویی دیگر وجود چنین مدلی برای ارزیابی دقیق عملکرد مجموعهی کلی و کاهش هزینههای مرتبط با آن امری ضروری میباشد. در این پژوهش مدلسازی بخش سنس سامانهی کنترلی رگولاتور موتور موشک با استفاده از دادههای تجربی و به روش شبکههای عصبیMLP) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از مقایسهی مدل ارایه شده و دادههای واقعی به خوبی نشانگر دقت بالای مدل میباشد