سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اقدس حیدری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدنادر لطف اللهی – استاددانشگاه سمنان

چکیده:

دراین مقاله فرایند بازیابی کربن فعال آغشته به سیکلوهگزان با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی مدلسازی شده است معادلات موازنه جرم برای سیکلوهگزان دردوفاز جامد کربن فعال و سیال دی اکسید کربن نوشته شده و با روش عددی حل شده اند پارامترهای مدل با حداقل کردن متوسط قدرمطلق انحراف نسبی RAAD% نتایج محاسباتی نسبت به نتایج تجربی تعیین شدها ند برای نتایج تجربی ازنتایج آزمایشهای انجام شده درکارقبلی درسه دمای ۲۵و۴۲و۵۵ درجه سانتیگراد و فشارهای ۵۲و۱۰۵و۱۴۰ باراستفاده شده است نتایج مدل ریاضی به کاررفته تطابق خوبی با داده های تجربی نشان داد و متوسط RAAD% حدود ۴ درصد بود نتایجازمایشها نشان دادکه بازده بازیابی با افزایش فشارافزایش می یابد و افزایش دمای دی اکسید کربن فوق بحرانی اثرمطلوبی روی بازده بازیابی کربن فعال دارد.