سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمه خبازی – دانشجو دانشگاه علم و صنعت ایران
سوسن روشن ضمیر –

چکیده:

فنل ها یکی از الاینده های رایج الی بصورت ترکیبات اروماتیکی هستند که شامل یک یا تعداد بیشتری از گروههای هیدروکسیلی متصل به حلقه اروماتیکی می باشند که در پساب بسیاری از صنایع تولید می شوند تکنولوژیهای مختلفی جهت تصفیه این پسابها مورد بررسی قرارگرفته اند که ازاین میان روش های الکتروشیمیایی به علت سازگاری با محیط زیست ایمنی، بازدهی انرژی و سودمندی در هزینه توجه محققین را به خود جلب کرده اند دراین تحقیق تصفیه الکتروشیمیایی فنل از پساب با توجه به کاهش غلظت COD با زمان تحت دو رژیم عملیاتی نفوذ و جریان مدل شده است پارامترهایمدل عبارتند از دانسیته جریان، غلظت اولیه ی فنل و مساحت الکترود. تاثیر پارامترهای مختلف بر فرایند اکسایش توسط انالیز حساسیت انجام شده است نتایج انالیز حساسیت نشان میدهد که دانسیته جریان برای فرایند تحت کنترل نفوذ و غلظت اولیه ی الاینده برای فرایند تحت کنترل جریان حساس ترین پارامترها بوده اند.