سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی دریائی – دانشجوی دکتری مهندسی سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهی
سیدمحمود کاشفی پور – استاد گروه مهندسی سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چ

چکیده:

احداث ساختمانها و سازههای مختلف، باعث به هم فشرده شدن ذرات خاک و در نتیجه نشست خاک میگردد. نشست خاک تابع عوامل مختلفی مانند تغییر شکل فشاری، خارج شدن هوا و آب از خلل و فرج و … میباشد. در این مقاله با استفاده از روش منطق فازی، همبستگی آماری بین خصوصیات فیزیکی خاکهای ریزدانه )حد روانی، حد خمیری، چگالی نسبی، نسبت پوکی، رطوبت اولیه( و اندیسفشردگی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین یک واسنجی بین روشهای تجربی مختلف موجود برای تعیین شاخص فشردگی با شاخص فشردگی اندازهگیری شده در آزمایشگاه صورت پذیرفت. نتایج نشان داده است که رابطه رندون و هررو از میان روابط تجربی با بالاترین ضریب همبستگی و کمترین درصد خطا، بالاترین دقت را در برآورد اندیسفشردگی دارد. در مقابل روش منطق فازی اندیسفشردگی را با دقتی بالاتر و درصد خطای کمتر از رابطه رندون و هررو برآورد میکند.