سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی پور خلیل – دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دانشکده های فنی،دانشگاه تهران
قاسم عمو عابدینی – دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دانشکده های فنی،دانشگاه تهران
هادی تابش – دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دانشکده های فنی،دانشگاه تهران
علی کاشفی – دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دانشکده های فنی،دانشگاه تهران

چکیده:

مهمترین نکته درتبادلگرهای غشایی میزان انتقال جرم درآنها می باشد که برحسب نوع تبادلگری گاز مایع و گاز گاز و یا مایع – مایع روابط حاکم برانتقال جرم متفاوت خواهد بود برای بدست آوردن روابط تحلیلی محاسبه میزان انتقال جرم غشاهای فیبری توخالی دریک تبادلگر غشایی از نوع مایع – گاز مقاومت های مختلفی بایددرنظر گرفته شوند مقاومت های انتقال جرم درهریک از فازهای مایع گاز و غشای مورد استفاده با روشهای مختلفی مدل می شوند یکی از بهترین روشها استفاده از عدد بدون بعد شروود است با محاسبه عدد شروود می توان ضریب انتقال جرم و از آنجا مقاومت انتقال جرم هریک از فازها را محاسبه نمود دراین مقاله انتقال جرم درغشاهای فیبرتوخالی برای انتقال اکسیژن درریه مصنوعی بررسی و مدل شده اند.