سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساناز توکلی – گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
سحر مقیمی – گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
مریم طالبی – گروه اطفال، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد
مینا شفق – گروه اطفال، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

چکیده:

در این تحقیق روند انتقال حرارت در دندان بالغ و نابالغ انسان با استفاده از منبع حرارتی نوری که در سطح دندان دمایی معادل ۴۵ و ۵۶ درجه ی سانتیگراد تولید میکند، مدلسازی شده است. در راستای تحقیق از روش المان محدود در دو بعد استفاده شده و مدلسازی بر روی پرمولر دوم مندیبول در دو دندان بالغ و نابالغ انجام شده است. با توجه به زمان کار منابع حرارتی (دستگاه نوریLED روند توزیع دما در مدت زمان ۳۰ ثانیه شبیه سازی شده است.در قسمت دوم آنالیز حساسیت بر روی نتایج شبیه سازی شده صورت گرفته است که در آن تغییر پارامترهای حرارتی دندان و هم چنین تغییر منبع حرارتی در دو ، نقطه واقع در عاج ( نزدیک مینا و دیگری نزدیک پالپ دندان) در زمان های مختلف بررسی شده است. برای تحلیل حرارتی از سه نرم افزار SolidWorks Fluent و Gambit استفاده شده است. نتایج ارایه شده در مقاله پروفایل حرارت تولید شده در بخشهای مختلف دندان را در اثر اعمال منبع حرارتی نوری در زمانهای مختلف در دو دندان بالغ و نابالغ به تصویر میکشد. آنالیز حساسیت انجام شده اثر تغییر پارامترهای مدلسازی را در دمای نواحی مختلف بررسی میکند.